Eat Safe (Ăn Uống An Toàn) Tại Brisbane

Tất cả những doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm đều được xếp hạng an toàn thực phẩm Eat Safe theo thang điểm từ không, hai, ba, bốn hoặc năm sao sau mỗi đợt kiểm định an toàn thực phẩm do một viên chức có thẩm quyền của Hội Đồng Thành Phố Brisbane tiến hành.

Những doanh nghiệp thể hiện được các mức độ tốt về an toàn thực phẩm sẽ được gắn từ ba sao trở lên và có quyền được trưng bày bảng xếp hạng sao an toàn thực phẩm của họ tại chỗ làm và trực tuyến. Chi tiết kinh doanh của mỗi doanh nghiệp thực phẩm tại Brisbane (tên, địa điểm, số điện thoại và loại giấy phép) được niêm yết trên trang mạng Food Safety Star Rating Search (Tìm Kiếm Xếp Hạng Sao An Toàn Thực Phẩm (chỉ có bằng Tiếng Anh).

Tổng quan về chương trình này được nêu ra trong Hướng Dẫn Đánh Giá An Toàn Thực Phẩm.

Kiểm Định

Các viên chức của Hội Đồng Thành Phố sẽ kiểm định và đánh giá tất cả các rủi ro an toàn thực phẩm liên quan đến doanh nghiệp thực phẩm của quý vị. Kết quả sẽ được ghi lại chính thức trong một mẫu giấy kiểm định.

Để hiểu được mình cần làm gì để tuân thủ Đạo Luật Thực Phẩm năm 2006 và Những Tiêu Chuẩn Về An Toàn Thực Phẩm, những doanh nghiệp thực phẩm cần đọc food industry checklist (danh mục kiểm tra dành cho ngành thực phẩm) (chỉ có bằng Tiếng Anh) cùng với Eat Safe Brisbane Food Safety Made Easy Guide (Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm Eat Safe Tại Brisbane (chỉ có bằng Tiếng Anh).

Sử dụng Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm cũng sẽ giúp công việc kinh doanh của quý vị dễ dàng được xếp sao hạng cao hơn trong Eat Safe Tại Brisbane.

Thực Hành Quản Lý Tốt

Để được xếp hạng 4 hoặc 5 sao, các doanh nghiệp thực phẩm cũng cần phải giữ hồ sơ chính xác về những thực hành quản lý tốt. Các tài liệu cần thiết là:

 • Kế Hoạch HACCP Được Chính Thức Công Nhận hoặc ISO 22000:2005 (Xem trang 24 của Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm)
 • Chương Trình An Toàn Thực Phẩm Được Chính Thức Công Nhận (Xem trang 25 của Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm)
 • Chương Trình và Lịch Trình Vệ Sinh (Xem trang 27 của Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm)
 • Ghi Chép Nhiệt Độ – Trưng Bày/Lưu Giữ Thực Phẩm (Xem trang 29 của Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm)
 • Kiểm Soát Nhiệt Độ Vận Chuyển (Xem trang 31 của Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm)
 • Ghi Chép Nhiệt Độ Sản Phẩm Khi Tiếp Nhận (Xem trang 30 của Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm)
 • Hơn 50% những người xử lý thực phẩm được đào tạo trong một Khóa Đào Tạo Được Công Nhận (Xem trang 31 của Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm)
 • Ghi Chép Về Đào Tạo Nhân Viên (đào tạo nội bộ và bên ngoài) (Xem trang 32 của Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm)
 • Ghi Chép Về Bảo Trì (Kết Cấu và Thiết Bị) (Xem trang 33 của Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm)
 • Lịch Kiểm Soát Loài Gây Hại (do một nhà thầu có giấy phép thực hiện) (Xem trang 35 của Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm)
 • Ghi Chép Về Thu Gom Rác và Vệ Sinh Hàng Bỏ Đi (Xem trang 35 của Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm)
 • Lịch Xoay Vòng Hàng Trong Kho (Xem trang 36 của Hướng Dẫn Giản Lược Về An Toàn Thực Phẩm)

Thực Hành An Toàn Thực Phẩm

Những thực hành và thủ tục an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp thực phẩm của quý vị cần tuân thủ theo Đạo Luật Thực Phẩm năm 2006 và Những Tiêu Chuẩn An Toàn Thực Phẩm. Những tờ thông tin về an toàn thực phẩm của Hội Đồng Thành Phố có thể giúp quý vị đáp ứng những tiêu chuẩn này và cải thiện xếp hạng sao của quý vị:

Hướng Dẫn An Toàn Thực Phẩm Eat Safe Tại Brisbane

Để hiểu được mình cần làm gì để tuân thủ Đạo Luật Thực Phẩm năm 2006 và Những Tiêu Chuẩn Về An Toàn Thực Phẩm, những doanh nghiệp thực phẩm có thể sử dụng:

Sử dụng những hướng dẫn này cũng sẽ giúp công việc kinh doanh của quý vị đạt được xếp hạng sao hạng cao trong Eat Safe Tại Brisbane. Đa số các chủ doanh nghiệp thực phẩm đều ghi nhận rằng Eat Safe Tại Brisbane là một cơ hội để chứng tỏ cho cộng đồng và khách hàng rằng họ đang làm tốt về an toàn và vệ sinh thực phẩm.

Video về Eat Safe Tại Brisbane

Hãy xem những đoạn video của Hội Đồng Thành Phố trên kênh YouTube của chúng tôi để tìm hiểu thêm về những lợi ích của Eat Safe Tại Brisbane từ những đại sứ Eat Safe của chúng tôi.

Thông tin thêm

Để tìm hiểu thêm về Chương Trình Xếp Hạng An Toàn Thực Phẩm Eat Safe Tại Brisbane, hãy liên lạc với Dịch Vụ Thông Phiên Dịch theo số 13 14 50 và đề nghị được chuyển máy đến Hội Đồng Thành Phố Brisbane theo số 07 3403 8888.

Last updated:4 June 2018