Quản lí Graffiti cho doanh nghiệp nhỏ

Graffiti có thể làm cho doanh nghiệp của bạn trông thiếu thiện cảm và việc loại bỏ nhanh chóng được khuyến cáo để tránh graffiti xuất hiện thêm.  Hội Đồng Thành Phố Brisbane cam kết cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ từng là nạn nhân của graffiti. 

Chuyên viên Liên lạc Graffiti của Hội Đồng luôn sẵn sàng tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ.  Sự trợ giúp này bao gồm: 

  • đánh giá từng graffiti trên tài sản của bạn
  • tư vấn phòng chống graffiti và hướng dẫn phương pháp loại bỏ
  • làm việc với bạn để phát triển các kỹ thuật quản lý graffiti hiệu quả cho tài sản của bạn
  • cung cấp bộ công cụ quản lý graffiti để giảm thiểu graffiti hiện có. 

Để yêu cầu trợ giúp này cho doanh nghiệp nhỏ của bạn, hãy liên lạc với Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch (TIS) theo số 13 14 50 và yêu cầu được kết nối với Hội Đồng Thành Phố Brisbane theo số (07) 3403 8888. 

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ là một sáng kiến ​​chung của Hội Đồng Thành Phố Brisbane và Chính phủ Queensland.

 

Last updated:16 October 2017