Đóng tiền phạt đậu xe của quý vị

Có thể phải mất đến 24 giờ từ lúc bị phạt quý vị mới có thể đóng tiền phạt. Quý vị có 28 ngày kể từ ngày bị phạt để đóng tiền phạt đậu xe.

Tiền phạt được tính theo đơn vị phạt dựa trên mức độ nghiêm trọng của vi phạm. Các đơn vị phạt đối với tội đậu xe có thể từ 0,5 đơn vị phạt đến 5 đơn vị phạt.

Lưu ý: Vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, giá trị của một đơn vị phạt là $130.55. Số tiền phạt phải được làm tròn xuống đến đồng đô-la gần nhất sau khi tính toán. Ví dụ: số tiền phạt đối với tội vi phạm 2 đơn vị phạt là: 2 x $130.55 = $261.10; số tiền phạt làm tròn là $261.

Trực tuyến

Thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến (trang mạng tiếng Anh) (Chỉ dành cho thẻ Visa hay MasterCard mà thôi).

Điện thoại

Điện thoại 1300 012 747 (để sẵn giấy phạt trước mặt) và sử dụng thẻ tín dụng (chỉ dành cho thẻ Visa hoặc MasterCard mà thôi).

Bưu điện

Gửi giấy phạt và tấm séc hoặc lệnh phiếu:

Brisbane City Council
GPO Box 589
Brisbane Qld 4001

Đích thân

Trả trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Hội đồng Thành phố Brisbane (trang mạng tiếng Anh) hoặc tại Bưu điện Úc (đem theo giấy phạt).

Kế hoạch trả góp

Nếu muốn xin trả góp, quý vị hãy gọi điện thoại số 1300 012 747 hoặc đánh dấu vào cách thanh toán trả góp ở mặt sau giấy phạt và gửi cho:

Brisbane City Council
GPO Box 589
Brisbane Qld 4001

Ngày hạn đóng tiền phạt

Quý vị có 28 ngày kể từ ngày bị phạt để trả tiền phạt đậu xe. Nếu quý vị không làm gì hết, Hội đồng Thành phố sẽ gửi đến cho quý vị giấy thông báo nhắc, cho quý vị thêm 28 ngày nữa. Quý vị sẽ phải trả lệ phí tìm kiếm số đăng bộ nếu chúng tôi gửi giấy thông báo nhắc.

Nếu quý vị không đóng tiền phạt đậu xe, vụ việc sẽ do Cơ Quan Thi Hành Giấy Phạt Tiểu Bang (State Penalties Enforcement Registry - SPER) giải quyết. SPER sẽ thực hiện biện pháp cưỡng hành và quý vị sẽ bị tính thêm lệ phí.

Kiểm tra giấy phạt đậu xe của quý vị

Sử dụng số giấy phạt và số đăng bộ xe để kiểm tra thông tin giấy phạt đậu xe của quý vị bao gồm địa điểm nơi vi phạm và hình ảnh.

Tranh chấp giấy phạt

Kiểm tra chi tiết giấy phạt của quý vị trước khi tranh chấp giấy phạt.

Nếu muốn tranh chấp giấy phạt đậu xe, quý vị cần phải nộp đơn tranh chấp trong vòng 28 ngày kể từ ngày bị phạt để tránh phải trả thêm lệ phí giấy thông báo hoặc phụ phí.

Muốn biết thêm thông tin

Hãy tìm thông tin về hạn chế đậu xe và khu vực được phép đậu xe, đậu xe có trả tiền, đậu xe 'và' đi phương tiện chuyên chở công cộng, đậu xe vì mục đích đặc biệt, đậu xe quanh trường học, cưỡng hãnh và bản đồ chi tiết các khu vực đậu xe ở Brisbane trong Tài liệu Hướng dẫn Đậu xe tại Brisbane của Hội đồng Thành phố.

Last updated:2 July 2018
Topics: vietnamese