Hệ thống giấy phép đậu xe mới của Hội Đồng Thành Phố

Hội Đồng Thành Phố Brisbane phối hợp với người dân, các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương thực sự hành động trong việc tạo ra những nguồn tài lực cân bằng từ việc đậu xe trên đường phố để cho mọi người trong khu vực địa phương của chúng ta sử dụng. Là một phần của điều này, Hội Đồng đã giới thiệu một hệ thống giấy phép đỗ xe mới để thay thế cho hệ thống giấy phép hiện có. Khi người dân đã chuyển sang hệ thống mới, họ không còn cần phải hiển thị giấy phép trong xe của họ nữa.

Tất cả những người có giấy phép hiện tại đang được mời chuyển sang hệ thống giấy phép mới theo phương pháp từng giai đoạn từ Tháng Mười năm 2018 đến Tháng Sáu năm 2019.

Thông Báo Xác Nhận Giấy Phép Đậu Xe

Hội Đồng đã cung cấp cho tất cả những người có giấy phép hiện tại một Thông Báo Xác Nhận Giấy Phép Đậu Xe miễn phí để sử dụng sau ngày 30 Tháng Sáu năm 2018. Cho đến khi quý vị nhận được thông báo từ Hội Đồng rằng Khu Vực Quy Hoạch Cho Phép Đậu Xe Được Quy Định của quý vị đang chuyển sang hệ thống giấy phép mới, quý vị phải tiếp tục hiển thị Thông Báo Xác Nhận Giấy Phép Đậu Xe của mình trong xe, và thông báo này phải được sử dụng phù hợp với tất cả các điều kiện được quy định trên giấy phép đậu xe hiện tại của quý vị.

Lịch trình chuyển đổi hệ thống giấy phép mới

Tất cả những người có giấy phép hiện tại đang được mời chuyển sang hệ thống giấy phép mới theo phương pháp từng giai đoạn từ Tháng Mười năm 2018 đến Tháng Sáu năm 2019. Hội Đồng sẽ thông báo cho tất cả những người có giấy phép hiện tại qua thư khi Khu Vực Quy Hoạch Cho Phép Đậu Xe Được Quy Định của họ đã sẵn sàng đổi sang hệ thống mới. Người dân sẽ có sáu tuần kể từ khi được Hội Đồng liên lạc để chuyển sang hệ thống mới.

Một khu vực thí điểm nhỏ đầu tiên sẽ được yêu cầu chuyển sang hệ thống mới trước ngày 9 Tháng Mười Hai năm 2018.

Table summarising the areas and timeframes that will be transitioned to a Regulated Parking Permit Area.
Lịch trình chuyển đổiKhu Vực Quy Hoạch Cho Phép Đậu Xe Được Quy Định

Hội Đồng Thành Phố gửi thư thông báo cho người dân về việc chuyển đổi – Tháng Mười 2018

 • Buranda
 • Highgate Hill
 • Holland Park West
 • Red Hill 
 • Robertson Macgregor
 • Sunnybank
 • West End
 • Wilston
 • Windsor

Hội Đồng Thành Phố gửi thư thông báo cho người dân về việc chuyển đổi – Tháng Hai 2019

 • Auchenflower
 • Ballymore
 • Herston
 • Lang Park 

Hội Đồng Thành Phố gửi thư thông báo cho người dân về việc chuyển đổi – Tháng Ba 2019

 • St Lucia
 • Taringa 
 • The Gabba

Hội Đồng Thành Phố gửi thư thông báo cho người dân về việc chuyển đổi – Tháng Tư 2019

 • Dutton Park 
 • New Farm và Teneriffe Hill
 • Teneriffe

Hội Đồng Thành Phố gửi thư thông báo cho người dân về việc chuyển đổi – Tháng Năm 2019

 • Brisbane Central 
 • Trung Tâm Quần Vợt Queensland

Biết thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về hệ thống giấy phép đậu xe mới, vui lòng gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên Dịch theo số 13 14 50 và xin nói chuyện với Hội Đồng Thành Phố Brisbane theo số 07 3403 8888.

Last updated:29 October 2018
Topics: vietnamese