Kế Hoạch Giao Thông Vận Tải cho Brisbane (Transport Plan for Brisbane)

Có được một mạng lưới giao thông vận tải mang tính kết nối, linh hoạt và bền vững là điều quan trọng sống còn đối với thành phố của chúng ta. Mạng lưới này giúp chúng ta trong việc đi làm, tiếp cận với lối sống sôi động và những cơ hội giải trí, kinh doanh và thăm viếng gia đình, bạn bè.

Hội Đồng Thành Phố Brisbane đã phát triển Kế Hoạch Giao Thông Vận Tải cho Brisbane - Định Hướng Chiến Lược (sau đây gọi là kế hoạch giao thông vận tải) để định hướng cho sự phát triển của mạng lưới giao thông thành phố trong vòng 25 năm tới và xa hơn nữa khi Brisbane lớn mạnh và phát triển.

Kế hoạch giao thông vận tải chung cuộc sẽ kết hợp những ý kiến đóng góp nhận được từ cộng đồng, ngành giao thông vận tải và những bên có liên quan chính trong giai đoạn tham vấn cho kế hoạch dự thảo từ Tháng Mười Một năm 2017 đến Tháng Tư năm 2018.

Để hỗ trợ cho việc công bố kế hoạch giao thông vận tải, Hội Đồng Thành Phố cũng đã phát triển một kế hoạch triển khai và báo cáo tham vấn. Kế Hoạch Giao Thông Vận Tải cho Brisbane – Kế Hoạch Triển Khai năm 2018 đề ra những hành động để đạt được những kết quả của kế hoạch giao thông vận tải, cũng như vai trò của Hội Đồng Thành Phố trong việc điều phối những kết quả này với các cấp khác của chính phủ, các cơ quan chuyên trách về giao thông vận tải, ngành giao thông vận tải và cộng đồng.

Bản Kế Hoạch Giao Thông Vận Tải Dự Thảo cho Brisbane – Báo Cáo Tham Vấn Định Hướng Chiến Lược là một bản tóm tắt tất cả những ý kiến đóng góp đã nhận được trong giai đoạn tham vấn và cách nó được sử dụng để định hình kế hoạch giao thông vận tải và kế hoạch triển khai.

Để tải xuống một bản sao của kế hoạch giao thông vận tải, kế hoạch triển khai hoặc báo cáo tham vấn, hãy truy cập trang mạng chung bằng tiếng Anh của Hội Đồng Thành Phố. Vui lòng ghi nhớ rằng tất cả các tài liệu này chỉ có bằng tiếng Anh.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về kế hoạch giao thông vận tải quý vị có thể:

Last updated:31 October 2018
Topics: vietnamese