Nhận thông báo thuế địa phương (rates notice) bằng thư điện tử

Hãy chuyển sang hình thức hóa đơn không dùng giấy và truy cập thông báo thuế địa phương mọi lúc, mọi nơi từ tài khoản thư điện tử của quý vị. Quý vị có thể chọn gia nhập hệ thống nhận tin nhắn miễn phí nhắc nhở bảy ngày trước khi hóa đơn đến hạn để quý vị không bị lỡ cơ hội nhận chiết khấu.

Cách đăng ký

Để đăng ký nhận thư điện tử, xin hoàn tất mẫu đơn đăng ký trực tuyến (chỉ có mẫu tiếng Anh).

Quý vị cần có:

 • địa chỉ thư điện tử hiện hành (chỉ dùng một địa chỉ thư điện tử cho mỗi bất động sản)
 • thông tin từ tài khoản thuế địa phương (rates account) của quý vị:
  • số tài khoản thuế địa phương của quý vị (thể hiện ở cuối tờ thông báo thuế địa phương của quý vị, gồm 15 chữ số, và bắt đầu bằng số 50000000)
  • (các) tên thể hiện trên tài khoản thuế địa phương
  • vị trí bất động sản
 • chấp thuận các điều khoản và điều kiện.

Tùy vào chu kỳ thuế mà quý vị có thể nhận một thông báo bằng giấy lần cuối trước khi chuyển sang nhận thông báo bằng thư điện tử.

Tin nhắn nhắc nhở

Tin nhắn nhắc nhở sẽ được gửi đi nếu tài khoản thuế địa phương:

 • chưa được thanh toán hết
 • không nằm trong diện Quản lý Nợ hoặc Tín dụng
 • không nằm trong nhóm tạm treo bị cấm (ví dụ như thông tin nhận dạng của khách hàng là bí mật)

quyền sở hữu không thay đổi kể từ khi hóa đơn đã được xuất.

Điều khoản và điều kiện để nhận thư điện tử

 1. Tất cả thông tin quý vị cung cấp trong quá trình đăng ký phải khớp với thông tin đã được lưu tại Hội đồng Thành phố, nếu không quý vị sẽ không thể hoàn tất đăng ký.
 2. Quý vị đồng ý nhận thông báo thuế địa phương bằng thư điện tử và hiểu rằng quý vị sẽ không còn nhận thông báo thuế địa phương bằng giấy, trừ khi Hội đồng Thành phố nhận được thông báo rằng việc gửi bằng thư điện tử bị thất bại.
 3. Quý vị đồng ý rằng thông báo thuế địa phương xem như là đã được gửi khi thư thông báo này đã đến nhà cung cấp dịch vụ internet, cho dù quý vị có mở thư ra đọc hay không. 

Thay đổi chi tiết

Để thay đổi địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động nhận tin nhắn nhắc nhở, xin hoàn tất mẫu đơn trực tuyến (chỉ có mẫu tiếng Anh).

Hủy nhận thông báo thuế địa phương bằng thư điện tử

Quý vị có thể hủy nhận thông báo thuế địa phương bằng thư điện tử bất cứ lúc nào bằng cách gửi mẫu đơn trực tuyến (chỉ có mẫu tiếng Anh).

Tùy vào chu kỳ thuế mà quý vị có thể nhận một thông báo thuế địa phương bằng thư điện tử lần cuối trước khi chuyển trở lại nhận thông báo thuế địa phương bằng giấy. 

Thông tin thêm

Để có thêm thông tin về việc nhận thông báo thuế địa phương bằng thư điện tử, kể cả cách cập nhật địa chỉ thư điện tử và việc quý vị sẽ vẫn tiếp tục nhận hóa đơn thanh toán bằng giấy hay không, xin đọc phần Những Câu hỏi Thường gặp.

Một cách khác nữa là quý vị có thể gọi cho Hội đồng Thành phố theo số 07 3403 8888. Nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ, hãy gọi Bộ phận Dịch vụ Phiên dịch và Biên dịch theo số 13 14 50 và đề nghị được kết nối với Hội đồng Thành phố Brisbane theo số 07 3403 8888.

Last updated:14 June 2017