Nhận thông báo thuế địa phương bằng thư điện tử - những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi đăng ký nhận thông báo thuế địa phương bằng thư điện tử?

Đăng ký nhận thông báo thuế địa phương bằng thư điện tử khá đơn giản. Quý vị hãy tìm hiểu cách đăng ký để nhận thông báo thuế địa phương bằng thư điện tử.

Tôi vẫn tiếp tục nhận hóa đơn bằng giấy phải không?

Khi quý vị đăng ký nhận thông báo bằng thư điện tử thì quý vị sẽ không còn nhận thông báo thuế địa phương hàng quý bằng giấy gửi theo đường bưu điện nữa.

Điều quan trọng là địa chỉ nhận thư bưu điện của quý vị phải đúng như đã đăng ký với Hội đồng Thành phố vì những thông tin khác liên quan đến tài khoản thuế địa phương của quý vị (ví dụ như các thông báo nhắc nhở và hóa đơn điều chỉnh) sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị theo đường bưu điện. 

Tôi phải làm gì nếu tôi không thể xem thông báo thuế địa phương đính kèm gửi cho tôi?

Nếu quý vị không thể xem thông báo thuế địa phương đính kèm dưới định dạng PDF, có thể quý vị cần phải nâng cấp phần mềm Adobe Reader hoặc Acrobat của mình lên phiên bản mới nhất.

Tôi có cần cập nhật địa chỉ nhận thư bưu điện của tôi không?

Có. Nếu Hội đồng Thành phố nhận được một thông báo điện tử

“gửi thư thất bại” khi gửi thư đến địa chỉ thư điện tử của quý vị thì một thông báo thuế địa phương bằng giấy sẽ được gửi đến địa chỉ nhận thư bưu điện của quý vị. Vì vậy điều quan trọng là địa chỉ nhận thư bưu điện của quý vị phải đúng như đã đăng ký với Hội đồng Thành phố. Để cập nhật địa chỉ nhận thư bưu điện của quý vị, xin dùng mẫu đơn thay đổi địa chỉ của quý vị (chỉ có mẫu tiếng Anh).

Tôi có thể trả lời thư điện tử thông báo thuế địa phương không?

Mọi trả lời cho thư điện tử thông báo thuế địa phương đều không được đọc hoặc giải quyết vì tài khoản thư điện thử này chỉ có chiều gửi đi thôi.

Quý vị có thể đặt câu hỏi về thông báo thuế địa phương của quý vị bằng cách gọi cho Hội đồng Thành phố theo số 07 3403 8888. Nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ, hãy gọi Bộ phận Dịch vụ Phiên dịch và Biên dịch theo số 13 14 50 và đề nghị được kết nối với Hội đồng Thành phố Brisbane theo số 07 3403 8888.

Tôi đổi địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động như thế nào?

Để thay đổi địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động nhận tin nhắn nhắc nhở, xin hoàn tất mẫu đơn trực tuyến (chỉ có mẫu tiếng Anh).

Làm thế nào để tôi hủy nhận thông báo thuế địa phương bằng thư điện tử?

Quý vị có thể hủy nhận thư điện tử thông báo thuế địa phương của quý vị bất cứ lúc nào bằng cách gửi mẫu đơn trực tuyến (chỉ có mẫu tiếng Anh).

Tùy vào chu kỳ thuế mà quý vị có thể nhận một thông báo thuế địa phương bằng thư điện tử lần cuối trước khi chuyển trở lại nhận thông báo thuế địa phương bằng giấy.

Nếu quý vị có thắc mắc gì về chu kỳ hóa đơn, xin gọi cho Hội đồng Thành phố theo số 07 3403 8888. Nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ, hãy gọi Bộ phận Dịch vụ Phiên dịch và Biên dịch theo số 13 14 50 và đề nghị được kết nối với Hội đồng Thành phố Brisbane theo số 07 3403 8888.

Nếu có hơn một người sở hữu đối với bất động sản của tôi thì sao?

Chỉ có một thư điện tử sẽ được gửi đến cho người sở hữu được chỉ định đối với bất động sản đó.

Nếu có hơn một người sở hữu đối với bất động sản đó và đã có đăng ký sở hữu cho hơn một người thì Hội đồng Thành phố sẽ liên lạc với những người sở hữu đã đăng ký để xác định xem người nào sẽ là người nhận thông báo thuế địa phương bằng thư điện tử.

Quý vị có trách nhiệm thông báo cho bất kỳ người nào khác hiện đang nhận thông báo thuế địa phương bằng giấy đối với bất động sản của quý vị rằng theo yêu cầu của quý vị, họ sẽ không còn nhận được thông báo bằng giấy nữa. Hội đồng Thành phố sẽ không cung cấp thông báo này. 

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về nhận thông báo thuế địa phương bằng thư điện tử, quý vị có thể gọi cho Hội đồng Thành phố theo số 07 3403 8888. Nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ, hãy gọi Bộ phận Dịch vụ Phiên dịch và Biên dịch theo số 13 14 50 và đề nghị được kết nối với Hội đồng Thành phố Brisbane theo số 07 3403 8888.

Last updated:11 April 2019