Một Brisbane - Đa văn hóa

Là một thành phố với một phần tư dân số sinh ra ở nước ngoài và hơn 17 phần trăm các hộ gia đình nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, Brisbane là một thành phố đa văn hóa thực sự. Hội Đồng Thành Phố Brisbane tích cực lãnh đạo, ủng hộ và thúc đẩy Brisbane trở thành một thành phố hòa nhập và khuyến khích cộng đồng từ các nền văn hóa khác nhau tham gia vào chương trình và tận hưởng các hoạt động do thành phố tổ chức.

Với tinh thần đó, Hội Đồng đã phát triển bản tin Một Brisbane - Đa văn hóa, một ấn phẩm hàng quý cung cấp một hình dung về các sáng kiến quan trọng của Hội Đồng và các sự kiện lớn của thành phố. Xin vui lòng xem bên dưới số hiện tại của bản tin này. Để biết thêm thông tin về ấn phẩm này, xin vui lòng liên hệ với Hội Đồng theo số 07 3403 8888.

Số hiện tại

Bản Tin Trước

Last updated:3 June 2019