Phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố

Chủng ngừa là cách thức đơn giản, an toàn và hiệu nghiệm để bảo vệ chúng ta ngừa các bệnh tai hại trước khi chúng ta tiếp xúc với chúng trong cộng đồng. Các phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố Brisbane cung cấp dịch vụ chủng ngừa miễn phí cho cư dân hội đủ điều kiện.

Video về chủng ngừa

Hãy xem video bản tiếng Anh về chủng ngừa của Hội đồng Thành phố trên kênh YouTube để tìm hiểu thêm về các dịch vụ chủng ngừa của chúng tôi.

Thuốc chủng ngừa và bệnh tật

Tìm thông tin về bệnh tật và chủng ngừa, bao gồm các tác dụng phụ có thể xảy ra khi chủng ngừa.

Điều kiện phải hội đủ đối với phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố

Thông tin về những ai hội đủ tiêu chuẩn để được chủng ngừa tại phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố, bao gồm thông tin dành cho trẻ em, Thổ dân và dân Đảo Torres Strait, người cao niên và học sinh.

Phòng chủng ngừa trẻ em

Thông tin về phòng chủng ngừa trẻ em của Hội đồng Thành phố, bao gồm địa điểm, ngày và giờ và giấy ưng thuận.

Phòng chủng ngừa người cao niên

Tìm chi tiết về địa điểm, ngày và giờ mở cửa của phòng chủng ngừa người cao niên của Hội đồng Thành phố.

Lịch chủng ngừa

Xem lịch trình chủng ngừa của Hội đồng Toàn quốc và Nghiên cứu Y khoa dành cho Queensland.

Hồ sơ chủng ngừa

Tìm hiểu cách lấy hồ sơ chủng ngừa từ Hội đồng Thành phố và Cơ quan Đăng ký Chủng ngừa Úc.

Last updated:2 May 2019