Hồ sơ chủng ngừa

Cơ quan Đăng ký Chủng ngừa Úc (Australian Immunisation Register - AIR) là cơ quan đăng ký toàn quốc do Medicare Australia quản lý. Hãy tìm hiểu cách thức để có được bản sao hồ sơ chủng ngừa hoặc đăng ký chi tiết chủng ngừa ở nước ngoài. 

Hồ sơ chủng ngừa

AIR bắt đầu lưu trữ hồ sơ vào năm 1996 và lưu trữ hồ sơ của trẻ em cho đến khi các em được 7 tuổi. Muốn xin cấp hồ sơ:

Nếu con quý vị đã được chủng ngừa ở nước ngoài, quý vị vẫn có thể bổ sung chi tiết vào AIR bằng cách đến gặp bác sĩ đa khoa hoặc phòng chủng ngừa trẻ em của Hội đồng Thành phố.

Hồ sơ Hội đồng Thành phố

Hội Đồng Thành Phố Brisbane cũng lưu trữ hồ sơ chủng ngừa mà quý vị có thể xin cấp cho bản thân hoặc con quý vị. Người giám hộ hợp pháp cũng có thể yêu cầu được cấp thông tin này.

Xin cấp hồ sơ chủng ngừa

Muốn có hồ sơ chủng ngừa do Hội đồng Thành phố phụ trách, quý vị nên điền giấy yêu cầu cấp hồ sơ chủng ngừa trực tuyến. (chỉ có tiếng Anh mà thôi)

Hoặc quý vị có thể viết thư yêu cầu. Quý vị nên bao gồm:

 • tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị
 • mối quan hệ với người mà quý vị xin cấp hồ sơ của họ
 • đầy đủ chi tiết của người liên quan đến hồ sơ này, bao gồm:
  • tên
  • ngày tháng năm sinh
  • địa chỉ hiện tại
  • địa chỉ vào thời điểm chủng ngừa
  • thông tin trong hồ sơ chủng ngừa mà quý vị cần (ví dụ như viêm gan B)

Gửi yêu cầu của quý vị bằng:

 • email
 • gửi bằng đường bưu điện đến:

Administration Officer
Immunisation Services
Brisbane City Council
GPO Box 1434
Brisbane, QLD 4001

Last updated:13 March 2019
Topics: vietnamese