Quy hoạch Thành Phố Brisbane 2014

Hội đồng thành phố Brisbane cam kết tạo thuận lợi cho việc tăng trưởng kinh tế và duy trì sự thịnh vượng ở Brisbane thông qua sự phát triển bền vững. 

Trong khuôn khổ của cam kết này, Hội Đồng đã công bố bản Quy hoạch Thành Phố Brisbane 2014 (ePlan). Bản Quy hoạch Thành Phố này là quy hoạch của Hội Đồng cho sự phát triển tương lai của Brisbane. Nó hướng dẫn làm thế nào đất đai ở Brisbane có thể được sử dụng và phát triển. Nó cũng giúp chúng ta lập quy hoạch cho cơ sở hạ tầng để hỗ trợ sự tăng trưởng và tạo nên một nền kinh tế đa dạng hơn trong khi tiếp tục bảo vệ nếp sống đáng ao ước của thành phố chúng ta.

Bản Quy hoạch Thành Phố và trang đồ hình tra cứu tương tác (interactive mapping) là bản quy hoạch đầy đủ đầu tiên của Hội Đồng Thành Phố  được đưa toàn bộ lên mạng.

Bản Quy hoạch Thành Phố 2014 và trang đồ hình tra cứu tương tác hiện chỉ có bằng tiếng Anh.

Để biết thêm thông tin về bản Quy hoạch Thành Phố, với Hội Đồng Thành Phố Brisbane theo số (07) 3403 8888.

Last updated:19 September 2018