Dịch Vụ Cảnh Báo Báo Động Sớm Ở Brisbane -

Các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ sau đây sẽ được đăng trên trang web của Hội Đồng.

Những thay đổi đối với Các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ này sẽ do Hội Đồng và Nhà Thầu cùng thỏa thuận.

 1. Dịch Vụ Cảnh Báo Báo Động Sớm Ở Brisbane là một dịch vụ nhằm mục đích cung cấp cho những người đăng ký, qua các tin nhắn cảnh báo được gửi đến thông qua một hệ thống do The Weather Company Pty Limited ACN 078 711 930 điều hành với tên giao dịch là Weatherzone, báo động sớm về những trường hợp khẩn cấp và/hoặc các biến cố thảm họa tự nhiên và thời tiết khắc nghiệt có thể xảy ra liên quan đến một vị trí đã được xác định dựa trên thông tin từ các nguồn sẵn có công khai.
 2. Các tin nhắn cảnh báo do Hội Đồng kích hoạt có thể được phân phối, thông qua hệ thống Weatherzone, đến những người đăng ký ở Brisbane bởi, hoặc theo yêu cầu của, Hội Đồng Thành Phố Brisbane.
 3. Mặc dù Weatherzone và Hội Đồng Thành Phố Brisbane cố gắng cung cấp một dịch vụ chất lượng cao, nhưng không có hệ thống nào như thế có thể có những khẳng định hoàn toàn chính xác hoặc đáng tin cậy.
  Vì lý do đó, nếu bạn đăng ký dịch vụ cảnh báo này, bạn cần phải:
  1. ​​thừa nhận và chấp nhận rằng:
   1. những nỗ lực hợp lý sẽ được thực hiện để cung cấp các cảnh báo báo động cho những người đăng ký sớm nhất có thể;
   2. các phương tiện truyền thông đại chúng gửi thông báo được sử dụng có thể không theo đúng thời gian thực hoặc không thể cung cấp thông tin tức thì;
   3. không thể chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào duy nhất dịch vụ này và cần phải theo dõi các phương tiện truyền thông khác như đài phát thanh để nắm được thông tin về những biến cố có khả năng xảy ra; và
   4. bạn có trách nhiệm cập nhật các thông tin liên hệ chi tiết đã được đăng ký của mình, nếu và khi chúng thay đổi;
  2. ​​tuyệt đối đồng ý rằng Hội Đồng Thành Phố Brisbane và Weatherzone sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hay thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu hay chống đỡ có liên quan đến dịch vụ cảnh báo báo động này, trong đó bao gồm, nhưng không giới hạn với bất cứ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ:
   1. ​​việc trì hoãn hoặc chậm trễ trong việc cảnh báo với bạn về một biến cố;
   2. việc cung cấp một cảnh báo báo động về một biến cố không xảy ra;
   3. việc giải thích về tính chất hay mức độ nghiêm trọng của biến cố;​
   4. bất cứ dự đoán thiếu chính xác nào về vị trí xảy ra biến cố; hoặc
   5. bất cứ sơ suất nào về phía Hội Đồng Thành Phố Brisbane hoặc Weatherzone;
  3. ​​thừa nhận và đồng ý rằng Hội Đồng Thành Phố Brisbane nắm giữ lợi ích của các điều khoản và điều kiện này trên danh nghĩa của Hội Đồng Thành Phố Brisbane và Weatherzone.
   Không điều nào trong số các điều khoản và điều kiện này được hiểu là đang giới hạn hoặc làm mất đi những quyền của bạn theo Luật Tiêu Dùng Úc.
  4. Những cảnh báo sẽ chỉ được gửi tới các địa chỉ đã định trong Khu Vực Chính Quyền Địa Phương của Hội Đồng Thành Phố Brisbane.
   Lưu ý:
  • ​​Nếu muốn thay đổi các thông tin chi tiết đăng ký dịch vụ cảnh báo của bạn, đăng nhập vào tài khoản Dịch Vụ Cảnh Báo Báo Động Sớm Ở Brisbane của bạn hoặc liên hệ với Hội Đồng.​
  • Nếu muốn hủy đăng ký dịch vụ này, xin đi đến trang web của Dịch Vụ Cảnh Báo Báo Động Sớm Ở Brisbane (Brisbane Early Warning Alert Service) và hủy đăng ký bằng cách truy cập thông tin đăng ký của bạn hoặc liên hệ với Hội Đồng Thành Phố Brisbane theo số ((07) 3403 8888).
Last updated:9 September 2016