tiếng Việt

Hội đồng Thành phố đang thay đổi cách thức cung cấp nội dung của trang mạng được dịch thuật. Bằng cách sử dụng phương tiện Dịch thuật của Google, giờ đây quý vị có thể dịch nội dung các trang mạng của Hội đồng Thành phố ra hơn 100 ngôn ngữ.

Cách thức sử dụng phương tiện dịch thuật

Ở phần chân trang (footer) của trang mạng của Hội đồng Thành phố, chọn ngôn ngữ quý vị ưa thích từ phần thả xuống “Select language” (“Chọn ngôn ngữ”). 

Nội dung trên trang mạng của chúng tôi sẽ được dịch ra ngôn ngữ quý vị đã chọn. Khi quý vị xem những trang khác trên trang mạng của chúng tôi, trình duyệt của quý vị sẽ nhớ ngôn ngữ đã chọn.

Để đưa trang mạng trở về lại tiếng Anh, chỉ cần chọn “English” (“Anh ngữ”) từ cùng một chỗ thả xuống ở chân trang.

Last updated: 9 December 2019