Get support

Brisbane City Council provides a range of facilities and services that make it easier for everyone to access all that Brisbane has to offer. Find out about Council's commitment to access and inclusion and explore the multicultural services on offer, including web content translated into Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean, Arabic and Vietnamese.

Disability, access and inclusion

Through the Brisbane Access and Inclusion Plan 2012-2017, Brisbane City Council is building a more accessible and inclusive city.

 

Multicultural services

Brisbane City Council demonstrates its commitment to a multicultural Brisbane through services and initiatives for people from culturally and linguistically diverse backgrounds.
 

繁體中文

布里斯本市政府積極倡導和宣傳布里斯本的包容性,鼓勵擁有不同文化背景的社群參與市政府的各項計劃,享受這個城市提供的各種活動。

 

Bulimba Barracks master plan

简体中文

     布里斯班市政府积极倡导和宣传布里斯班的包容性,鼓励拥有不同文化背景的社会群体参与市政府的各种项目,享受这个城市提供的各种活动。

 

한국어

브리스번 시의회는 적극적으로 브리스번을 포용하는 도시로 이끌고, 지지하고, 홍보하고 있으며, 다양한 문화적 배경에서 온 커뮤니티들이 시의회 프로그램에 참여하고 도시가 제공하는 활동을 즐기도록 장려하고 있습니다. 
 

Hemmant-Lytton Neighbourhood Plan

tiếng Việt

Hội Đồng Thành Phố Brisbane tích cực lãnh đạo, ủng hộ và thúc đẩy Brisbane trở thành một thành phố hòa nhập và khuyến khích cộng đồng từ các nền văn hóa khác nhau tham gia vào chương trình và tận hưởng các hoạt động do thành phố tổ chức.
 

العربية

يتولى مجلس بلدية مدينة بريزبن القيادة والدعوة والترويج بنشاط لبريزبن

كمدينة إشتمالية ويشجع المجتمعات من خلفيات ثقافية متنوعة على

.المشاركة في برامجه والاستمتاع بالأنشطة التي توفرها المدينة

Last updated:7 May 2019